Category video: React JS

Home » Video

Nội dung khóa học

Chapter1

  • Bài 1: Intro
  • Bài 2: Cài đặt vscode extensions và settings
  • Bài 3: Cài đặt NodeJS và Git scm
  • Bài 4: Cài đặt react dev tools và redux dev tools
  • Bài 5: Cách đạt hiệu quả cao khi học khóa học
  • Bài 6: Giới thiệu outline khóa học
en_USEnglish