Leave comment

Lập trình viên PHP với nhiều năm kinh nghiệm phát triển các trang web, ứng dụng khác nhau và triển khai chúng – từ trang đích đến các dự án lớn, chủ yếu sử dụng PHP / Laravel. Đọc và hiểu tiếng Anh tốt.