Leave comment

Hơn 1 năm kinh nghiệm về Kiểm thử, hiểu biết tốt về Kiểm thử phần mềm và Phân tích nghiệp vụ. Kỹ năng giao tiếp tốt trong làm việc và đọc-viết tài liệu tiếng Anh ..