Leave comment

Nhiều năm kinh nghiệm phát triển web dựa trên nên tảng .NET, ngôn ngữ C#. Tiếng Anh tốt và kinh nghiệm quản lý.