Leave comment

Gần 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử, hiểu biết tốt về kiểm tra và phân tích nghiệp vụ, tiếng Anh đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tốt.