Leave comment

Nhiều năm kinh nghiệm về Web Frontend dựa trên ngôn ngữ ReactJs, WordPress, … Có tiếng Anh giao tiếp cơ bản và đọc hiểu toàn diện.