Leave comment

Một kỹ sư công nghệ thông tin với nhiều năm trong lĩnh vực phát triển web dựa trên ngôn ngữ C #. Khả năng đọc và hiểu tiếng Anh tốt